« Borah Peak Hike

Borah Peak

More Borah hiking action (July 2003).