« Borah Peak Hike

Borah Peak

Borah Peak from near the (standard trail) trailhead (July 2003).