« Borah Peak Hike

Borah Peak

Shirley & Blondie hiking down (July 2003).