« Borah Peak Hike

Borah Peak

Blondie at the Borah trailhead (July 2003).