« Borah Peak Hike

Borah Peak

Shirley hiking up Borah Peak (July 2003).