« Borah Peak Hike

Borah Peak

Final push to Borah’s summit (July 2003).