« Borah Peak Hike

Borah Peak

Family summit shot (July 2003).