« Revisiting The Dolomites

Sass Pordoi

Shirley hiking to the south face of Sass Pordoi through the alpine meadow splendor of the Dolomites (July 2010).

Sass Pordoi