« Quick Stone Mountain Revisit

Stone Mountain

Another quick trip to Stone Mountain…another fearful day (Feb. 2011).